Νικολακόπουλος Δημήτρης

Τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που θα περιλαμβάνει δύο βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή μια ψηφιακή φωτογραφία προσώπου (τύπου διαβατηρίου) και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς επίσης και ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RFChip), ως μέσο αποθήκευσης, θα έχει πλέον η άδεια παραμονής των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Η απόφαση για την ηλεκτρονική κάρτα που θα τεθεί σε ισχύ μετά τις 20 Μαΐου 2011 ελήφθη από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση προκειμένου η χώρα μας να εναρμονιστεί με τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η έκδοση της κάρτας των αλλοδαπών, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, θα συνοδευτεί και με τον σταδιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε «υπηρεσίες μιας στάσης» («one stop shop»). Ο μετασχηματισμός αυτός θεωρείται επιβεβλημένος εν όψει, πρώτον, της δημιουργίας και διαχείρισης Βάσης Δεδομένων αποκλειστικά από εντεταλμένα όργανα, δεύτερον, της αναγκαιότητας λήψης αυστηρών και επαρκών μέτρων ασφαλείας και ελέγχου των σχετικών διαδικασιών κατά τη συλλογή και τη διαχείριση των βιομετρικών δεδομένων, τρίτον, της ανάγκης μείωσης του χρόνου έκδοσης των αδειών διαμονής και, τέταρτον, της παροχής ολοκληρωμένων και ικανοποιητικών υπηρεσιών και επαρκούς πληροφόρησης στους συναλλασσομένους για τις υποθέσεις τους.

Οι «υπηρεσίες μιας στάσης» θα υποδέχονται τόσο τους υπηκόους τρίτων χωρών που θα προσέρχονται για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής τους, τη λήψη των βιομετρικών τους στοιχείων, την κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων, την αναζήτηση της πορείας εξέτασης του φακέλου τους και την παροχή πληροφοριών, όσο και τους έλληνες εργοδότες που ζητούν να προβούν στη διαδικασία της μετάκλησης. Σημειώνεται ότι η προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα γίνει κεντρικά με μέριμνα του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ θα ακολουθήσει και σχετική εκπαίδευση των χειριστών. Επιπλέον, θα διαθέτουν επαρκές προσωπικό για την ταχεία εξέταση του φακέλου, την έκδοση της σχετικής απόφασης και την αποστολή των σχετικών στοιχείων ηλεκτρονικά στο υπουργείο Εσωτερικών και θα καλούν τους ενδιαφερομένους προκειμένου να τους επιδώσουν τις εκτυπωμένες άδειες διαμονής (κάρτες μετανάστη). Ηδη σχεδιάζεται η δημιουργία 62 σημείων υποδοχής, δηλαδή ένα σημείο στην έδρα κάθε νομού με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και τις νησιωτικές περιοχές.

Με την απόφαση του κ. Ραγκούση γίνεται γνωστό ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων θα στελεχωθούν, εκτός των άλλων, και με νέο προσωπικό το οποίο θα μετακινηθεί από τους δήμους, ενώ θα λάβουν κατά το έτος 2011 (και τα επόμενα έτη) αυξημένη χρηματοδότηση, καθώς γίνονται ενέργειες για την αύξηση του ποσοστού του 10% επί του παραβόλου, το οποίο τους αποδίδεται σήμερα.

πηγή: Το Βήμα